Tunnelveiligheid

Gezien de schaarse ruimte in Nederland wordt steeds vaker gezocht naar
ondergrondse infrastructurele oplossingen. Het bouwen van een tunnel ligt al snel
voor de hand. Voor alle tunnels, nieuwe maar ook bestaande,  is tunnelveiligheid van
essentieel belang. Zeker omdat alle infrastructuur, ook in tunnels, steeds intensiever wordt gebruikt.

In Tunnels heeft het veiligheidsaspect een extra dimensie vanwege het besloten karakter van tunnels
waardoor de ‘gewone’ karakteristieken veelal niet opgaan.

In een tunnel escaleert een ‘gewoon’ incident al snel naar een zeer onveilige situatie die niet vergelijkbaar is met datzelfde incident in de buitenlucht.

Op het gebied van tunnelveiligheid is al veel geregeld in Europese en nationale wet- en regelgeving.

Werknemers van HSE-advies hebben ondermeer scenarioanalyses voor spoorwegtunnels opgesteld en zijn betrokken geweest bij het mede vorm geven van veiligheid in diverse ondergrondse infrastructurele projecten.